Gemeenten

Het cliëntvolgsysteem WIZportaal biedt de juiste oplossingen om de burger zo goed mogelijk te begeleiden. U kunt in WIZportaal o.a. op een eenvoudige manier een integraal ondersteuningsplan aanmaken en beheren. WIZportaal verbindt alle betrokkenen, ondersteunt de samenwerking en vergroot de zelfredzaamheid van uw burgers. WIZportaal wordt gebruikt door onder andere wijkteams, zorginstellingen en de burger zelf. Daarnaast is WIZportaal ook uitstekend geschikt voor veiligheidshuizen en organisaties die zich bezighouden met inburgering en re-integratie.

Integrale cliëntbenadering

Door gezamenlijke registratie in één dossier met één gezamenlijk ondersteuningsplan bestaat altijd een actueel beeld van de acties die de verschillende ketenpartners ondernemen. Hierdoor kan effectief worden samengewerkt aan de hulpvraag van de burger. Daarnaast kan, door vroegtijdige signalering van de onderliggende problemen, wellicht preventief worden gehandeld. Dit kan een beroep op dure maatwerkzorg voorkomen.

Vergroten eigen regie burgers

Met WIZportaal kunt u de eigen regie van burgers vergroten. De burger kan bijvoorbeeld zelf een persoonlijk plan opstellen, zijn eigen contactgegevens inzien en bewerken, zelf een gespreksverslag schrijven (die de professional verder kan aanvullen) en relevante documenten inzien en downloaden. Verder ontvangt hij signaleringen over belangrijke zaken en is het mogelijk om laagdrempelig te communiceren met de zorgprofessional.

Data-ondersteund beslissingen nemen

Op basis van goede data-analyses krijgt u een beter zicht op bepaalde doelgroepen in uw wijk en kunt u uw inwoners de juiste ondersteuning geven. WIZportaal levert snel de juiste stuurinformatie. U krijgt met deze applicatie op een eenvoudige manier de gewenste informatie inzichtelijk, zoals de gemiddelde doorlooptijd van casussen, wachtlijsten, achterstallige taken en de gemiddelde score op de zelfredzaamheidsmatrix. Op basis van dit inzicht kunt u, daar waar nodig, op tijd bijsturen.

  • Jeugd- en Wmo-teams
  • Veiligheidshuizen (o.a. persoonlijke aanpak)
  • Organisaties die zich bezighouden met inburgering
  • Organisaties die zich bezighouden met re-integratie

Een complete softwareapplicatie

Toon meer functionaliteiten

Klanten aan het woord

WIZportaal wordt al ruim 6 jaar gebruikt door tientallen tevreden gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen.